Lelkészbeiktató ünnepi Istentisztelet

Szeptember 18-án iktatták be Pethő Dénes nagytiszteletű urat a református egyházközség élére.

A beiktató Igehirdetést nagytiszteletű Bán Béla esperes úr végezte, majd a jelen lévő lelkészek igével kértek áldást az újonnan beiktatott lelkészre.

Pethő Dénes tanuságtétele után nyilvános presbitériumi gyűlést tartottak ahol köszöntötték az új lelkipásztort Damásdi Gábor egyházközségi gondnok, Dr. Bozóky Imre alpolgármester, Bérces Lajos nyugalmazott lelkipásztor, Dr. Borsi Attila János lelkipásztor a barátok nevében, valamint ifj. Pethő Gyula a család nevében.

Az Isten tisztelet végén Dr. Kovács Levente orgonaművész játékában gyönyörködhettek a jelenlévők, aki mint elmondta nagyon büszke arra, hogy az ükapja által készített orgonán játszhat.