Óvodai, bölcsődei beiratkozás


A 2024/2025. nevelési évre Izsák Város Képviselő-testülete az Önkormányzat által fenntartott Izsáki ÁMK Óvoda és Bölcsőde óvodai intézményegységébe az óvodai beiratkozás időpontját az alábbiak szerint határozta meg:

 1. április 23. (kedd) 9.00 – 15.00 óráig, 2024. április 24. (szerda) 9.00 – 15.00 óráig
  A beiratkozás helye: Izsáki ÁMK Óvoda és Bölcsőde
  6070 Izsák, Kodály Zoltán utca 2.
  A felvételi eljárásban a gyermekek felvétele a 2024/2025-ös nevelési évre
  történik. A nevelési év kezdő napja 2024. szeptember1., utolsó napja 2025.
  augusztus 31.

A gyermek óvodai beiratkozásához szükséges dokumentumok:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány és a TAJ kártyája, anyakönyvi kivonat másolata,
 • óvodai felvételi kérelem
 • szülői jognyilatkozat
 • a szülő személyi azonosító és lakcímét igazoló hatósági igazolvány, valamint (amennyiben rendelkezésre állnak az alábbi okmányok): nem magyar állampolgár esetében tartózkodásra jogosító okmányok, Amennyiben a szülő rendelkezik a következő dokumentumokkal:
 • szakorvos által kiállított tartós betegségről szóló igazolás,
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, halmozottan hátrányos helyzetről szóló határozat,
 • szakértői bizottság által kiállított szakvélemény a gyermek eltérő fejlődési ütemének igazolására (amely az intézménykijelölést is tartalmazza).
  A jelentkezéshez nyomtatvány letölthető a www.izsakiovoda.hu honlapról is.
  A felvételhez mindkét szülő/gondozó aláírása szükséges.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, – ha a szülő a gyermek negyedik életévének betöltését megelőzően már kérelmezte, úgy újabb – kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a

Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodaigazgató vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §- a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárási határidő ötven nap. (Nkt. 8. § (2) bek.).

Óvodakötelezettségét külföldön teljesítő gyermekre vonatkozó előírások: A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodaigazgatót (EMMI rendelet 20. § (2) bek.).
Az óvodaköteles gyermek óvodakötelezettségének külföldön történő teljesítésének bejelentését az Oktatási Hivatalhoz lehet benyújtani. Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:
Az a szülő vagy törvényes képviselő:

 • aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be,
 • aki nem biztosítja, hogy súlyos és halmozottan fogyatékos gyermeke a fejlődését biztosító nevelésben, nevelés-oktatásban vegyen részt, szabálysértést követ el (A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
  II. törvény 247. §).
  Felvételi eljárásrend:
  Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A gyermek az óvodával jogviszonyban áll (Nkt. 49. § (1) bekezdés).
  Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető (Nkt. 8. § (1)
  Az óvoda felvételi körzete: Izsák város közigazgatási területe.
  Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:
  Az óvoda igazgatója
  a) az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
  b) a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában – a szülő hozzájárulása esetén elektronikus úton – közli a szülővel. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: legkésőbb, a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap, azaz 2024.04.30. (a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet EMMI rendelet 20. § h) pont)
 • Jogorvoslati eljárás szabályai
 • A felvételi kérelem elutasítása esetén a hozott határozat ellen a szülő az
 • értesítés kézhezvételét követő 15 napos határidőn belül fellebbezést nyújthat
 • be. A fellebbezést a fenntartó önkormányzat jegyzőjének címezve, az elutasító
 • határozatot kiadó intézményvezető részére kell átadni.
 • A 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 37. § (3) alapján a fenntartó jár el, és hoz
 • másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre
 • hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében.

HIRDETMÉNY
BÖLCSŐDEI BEIRATKOZÁS
2024/2025-ÖS NEVELÉSI ÉVRE

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy a 2024/2025-ös nevelési évre a bölcsődei beíratás az Izsáki ÁMK Bölcsődébe az alábbi időpontokban történik:

2024.04.29. 9-15-ig (hétfő)
2024.04.30. 9-15-ig (kedd)

Kérjük a kedves szülőket, hogy jelezzék felvételi igényüket a bölcsődébe, az alábbi linken található Felvétel iránti kérelem kitöltésével és leadásával. www.izsakiovoda.hu
A Felvétel iránti kérelem egy kitöltött, szülők/törvényes képviselők által aláírt példányát hozzák magukkal a megadott időpontban, személyesen, beiratkozáskor.

A beiratkozás helye: Izsáki ÁMK Óvoda és Bölcsőde (bölcsőde épülete) Izsák, Kodály Zoltán utca. 2.

Felvétel iránti kérelem a helyszínen is igényelhető, kitölthető.
Kérjük az alábbi személyes iratokat hozzák magukkal beiratkozáskor:

 • gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • gyermek TAJ kártyája,
 • gyermek lakcím kártyája,
 • gyermek egészségügyi könyve, kötelező védőoltások adatlapja,
 • étkezési térítési díj csökkentésére jogosító dokumentumok :
   tartós betegség vagy ételallergia esetén, a szakorvosi vélemény másolata
   sajátos nevelési igény esetén, a Szakértői vélemény másolata
   rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény határozata
  A bölcsődei felvételről szóló határozatot 2024. május 24-ig elektronikus vagy postai
  úton kapják meg a szülők.

Izsák, 2024.03.14. Kovács Lászlóné
Izsáki ÁMK főigazga